lunes, 10 de junio de 2013

Activitats del tema 2

Ex 16:                                                                                                                                                                                   Jo crec que es perque la electricitat es un els metodes mes facils a l’hora de instalar a casa, per tant el preferit per la gent. Tambe crec que es molt mes barat que el que podría suposar tenir una altra font, encara que potser a la llarga ja no tant.Finalment, perque es molt poc perillosa i no genera residus contaminants.

Ex17:                                                                                                                                                                        El reglament electrotècnic de baixa tensió, també conegut com a REBT, és el reglament de caràcter tècnic de seguretat industrial que recull el conjunt d'especificacions tècniques relatives al marc normatiu en el camp de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió. 

Ex18:                                                                                                                                                                                                              La seva funció és transportar la energía enllaçant la xarxa publica amb la larxa privada.
·         Fusible de protecció
·         Cable d’escamesa
·         Comptador
·         línea repartidora

Ex19:

Frigorific: 200w                                     

temps: 8 hores
        
   8h·200w/dia= 1600W/dia

 1600w/dia=1,6Kw        1,6·60= 96Kw/2 mesos

96·0.08= 7.68 €/ 2 mesos


Ex20:                                                                                                                                                                             a) Tenim l’ICPM, l’ID i cinc interruptors de subcarregues.                                                                             b) Tenim contractats 6,9 Kw.Ex 21:
ICPM = 5,75 Kw=5750w

V= 230v                 P=V·I=___________w

I=P/N= 5750W/230V= 25 A


Ex22:
230V                                           P=V·I(W)

PIA= 10 A                                   P=230·10          P=2300W

Estufa: 2.5 Kw

No podrem encendre la estufa ja que te mes potencia de la que tenim en aquest moment, si volem tenir mes potencia l’haurem de contractor o desenchufar alguna cosa.Ex23
No cal peró es recomanable, perquè així estas mes protegit en cas de descarregues de electricitat.Ex24

El ID protegeix a l’usuari de electrificar-se. L’ICPM evita els curtcircuits.

No hay comentarios:

Publicar un comentario