lunes, 10 de junio de 2013

Control del tema 6

Control del tema 6


Circuits fets a classe en el crocodile

Aquest és l'enllaç

Disseny de la planta de la maqueta amb grup (Roger Yll i Víctor Gonzalez)

Exercici de les instal·lacions de l'habitatge (gas)

EXERCICI 9:


Avantatges:
-El gas es molt fàcil de transportar
-El carbó i la llenya no son perillosos a l’hora d’explotar
-El gas es molt net
- El gas té mes poder calorífic que la llenya i el carbó
Inconvenients:
-La llenya i el carbó son difícils de transportar i tels has de tallar tu mateix o comprar-ho.
-El gas es molt perillós a l’hora d’explotar
-La llenya i el carbó son bastant bruts
-La llenya i el carbó tenen menys poder calorífic que el gasEXERCICI 10:
El gas butà i el gas propà. El  butà es distribueix en estat liquid dins bmbones. El propà es distribueix en estat gasos dins canonades de coure.

EXERCICI 12:
Si, perquè escalfaràs la casa mes rapidament. Però no seria legal, ja que si hi ha una fuita i no hi ha reixetes de ventilació pot ser molt perillós.
EXERCICI 13:
Que no ha de tenir contacte amb l’atmosfera.
En aquest circuit no hi pots accedir tu, ho a de fer un especialitzat.

EXERCICI 15:


Primer tancar la clau de gas ----) obrir les finestres ----) sortir de la casa ----) trucar als bombers

Més activitats del tema 2

Exercicis Tecnologia: Exercicis Aigua

Ex 2:
Que tingui canonades de PVC i sigui apta pel consum humà.

Ex 3:
Prové de la central d’aigua de Barcelona i a l’altra banda prové ‘aigües de Sabadell. Es distribueix en canonades de PVC, després de passar per un filtre que la potabilitza.

Ex 4:
Aixetes = Freda/Calenta
Cisterna WC = Freda
Dutxa (caldera) = Freda/Calenta
Rentaplats (tubs de l’aigua) = Freda, perquè la escalfa el mateix rentaplats.

Ex 5:
Presa d’aigua----) Comptador----) Clau de pas general----) Canonades de distribució----)                       Clau de pas----)  Canonades individuals----) Comandaments (aixetes...)

Ex 6:
Per tancar o obrir els circuits de l’aigua.

Ex 7:
Es una eina que aplica el principi dels vasos comunicants per transferir o substituir un liquid.

Ex 8:
Que son mes saludables, no contaminen, no pesen tant....

Activitats del tema 2

Ex 16:                                                                                                                                                                                   Jo crec que es perque la electricitat es un els metodes mes facils a l’hora de instalar a casa, per tant el preferit per la gent. Tambe crec que es molt mes barat que el que podría suposar tenir una altra font, encara que potser a la llarga ja no tant.Finalment, perque es molt poc perillosa i no genera residus contaminants.

Ex17:                                                                                                                                                                        El reglament electrotècnic de baixa tensió, també conegut com a REBT, és el reglament de caràcter tècnic de seguretat industrial que recull el conjunt d'especificacions tècniques relatives al marc normatiu en el camp de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió. 

Ex18:                                                                                                                                                                                                              La seva funció és transportar la energía enllaçant la xarxa publica amb la larxa privada.
·         Fusible de protecció
·         Cable d’escamesa
·         Comptador
·         línea repartidora

Ex19:

Frigorific: 200w                                     

temps: 8 hores
        
   8h·200w/dia= 1600W/dia

 1600w/dia=1,6Kw        1,6·60= 96Kw/2 mesos

96·0.08= 7.68 €/ 2 mesos


Ex20:                                                                                                                                                                             a) Tenim l’ICPM, l’ID i cinc interruptors de subcarregues.                                                                             b) Tenim contractats 6,9 Kw.Ex 21:
ICPM = 5,75 Kw=5750w

V= 230v                 P=V·I=___________w

I=P/N= 5750W/230V= 25 A


Ex22:
230V                                           P=V·I(W)

PIA= 10 A                                   P=230·10          P=2300W

Estufa: 2.5 Kw

No podrem encendre la estufa ja que te mes potencia de la que tenim en aquest moment, si volem tenir mes potencia l’haurem de contractor o desenchufar alguna cosa.Ex23
No cal peró es recomanable, perquè així estas mes protegit en cas de descarregues de electricitat.Ex24

El ID protegeix a l’usuari de electrificar-se. L’ICPM evita els curtcircuits.
Ex 3:
Hipoteca: 180.000 €                                          180.000 · 1.05=189.000 €                                          

Interesos: 5 %                                                     189.000 € = a  30anys · 12mesos =525 €

Pagament a 30 anys                                           Quota mensual= 525 €

189.000 – 180.000 = 9000 €

9000 = 30 · 12= 25€/mes d’interessos

Al cap de 25 anys hauré pagat 5·12= 7500 € d’interessos.Ex 4:

15·12 = 180 mesos                            180.000 : 180 = 1000

(100·5)/100 = 50                                50 + 1000 = 1050

Quant mes petit es el periode d’amortització, pagarem més.Ex 5:

Parella= 2300 €                            30% = 690 €

Periode d’amortització= 25 anys.

5·1 =300 mesos

300·690=207.000€

4.75%-207.000=216.832€
Ex 8:

1) Quota

2) Arrendatari

3)Amortització


4) el lloguer